تعریف جالب دکتر اجتهادی استاد فیزیک از گذر زمان
۰۱:۵۸