جدا شدن کانتینر از کامیون پس از قیچی کردن در جاده
۰۰:۲۲