با این روش در عرض چند ثانیه کابل مسی را به کابل آلومینیومی متصل کنید
۰۰:۴۷