ذوب شدن ماشین‌ها در دمای هوای ۷۳ درجه در کویت
۰۱:۰۰