سیاه شدن آسمان آبادان پس از آتش سوزی در پالایشگاه
۰۱:۵۰