در اسلام زایمان طبیعی در بیمارستان ممنوع است
۰۰:۵۴