فیلمی کوتاه در خصوص عملیات طریق القدس بستان در اخبار شبکه یک سیما
۰۲:۴۴