پهن شدن سفره افطار برای ۲ هزار روزه دار تهرانی
۰۲:۱۷