اجرای فن کشتی کج روی لواندوفسکی توسط بازیکن رایو وایکانو
۰۰:۰۳