تاریخچه مصور تکوان-دو بمناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیسITF
۰۷:۴۶