نورافشانی و ویدئومپینگ روی برج آزادی در شب نیمه شعبان
03:39