کنایه مجری سرشناس آمریکایی به یک بام و دو هوای سیاست خارجی آمریکا
۰۱:۱۰