تشییع و تدفین پیکر مطهر معلم شهید عباسعلی رضایی در روستای خرو دیماه1364
۱۸:۳۵