توضیحات فردوسی پور پیرامون حواشی حمید سوریان در برنامه نود
01:25