لحظه پیدا شدن بقایای پیکرهای شهدا در منطقه عملیات رمضان
02:22