فیلم خداحافظ افریقا (بدترین فیلم های تاریخ سینما)
۰۴:۰۸