ترانه فارس از کتاب شیوه سنتور نوازی- اجرای درس
۰۰:۵۶