لایو کاپیتان اسبق کویت با علی دایی در امارات
01:04