برخورد عجیب مرد جوان با خودروهایی که راه ماشینش را قفل کرده بودند
01:10