خانمی که اصرار دارد به تسلا مدل اس بنزین بزند !!
۰۳:۲۵