داستان دبی؛ چگونه بیایان برهوت تبدیل به شهر شد؟
09:47