گام بلند ایران، پاسخی به تعلل طرف های اروپایی
۰۳:۱۴