سارقانی که حین سرقت با سارقی دیگر مواجه شدند
00:41