تیزر کمپین تبلیغات " مثل یک دختر" - به دختر بودن خود افتخار کنید. از تبلیغات پر بیننده آمریکا
۰۳:۱۹