نگارپژوه :: کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد جلسه - چهارم
42:45