سیل و خروش رودخانه بخشی از پل تاریخی کشکان را خراب کرد
00:25