رفتم نان بگیرم پراید چسبید به دستم منم دزدیدمش
۰۰:۵۰