کرم انگلی که ۳۰ سال در جمجمه یک بیمار جا خوش کرده بود!
۰۱:۱۲