لیلی لیلی - از کتاب شیوه سنتور نوازی- اجرای درس با مترونوم
۰۲:۱۴