خاطره انگیز؛ اولین حضور روبن در ترکیب بایرن مونیخ
۰۱:۴۲