دوره ی ۱۲ قدم شروع و یادگیری برنامه نویسی ج اول - دمو
۴۰:۱۴