فیلم آموزشی نحوه گرفتن نمونه خون شریانی برای آنالیز گازهای خون شریانی ( ABG )
01:01