فن بیان و سخنوری - نظر شرکت کنندگان دوره فن بیان و سخنرانی فرزانه قهرمانی
01:12