سخنرانی پایانی دکتر محمد ابراهیم در جلسه بازرسی ایزو شبکه مترجمین ایران (ویدیوی جدید
03:28