سخنرانی پایانی دکتر محمد ابراهیم در جلسه بازرسی ایزو شبکه مترجمین ایران (ویدیوی جدید
۰۳:۲۷