ابزارهای واتس آپ whatsapp و فیسبوک Facebook بهOpera اپرا اضافه شده است
00:30