خاموشی ۲۱۰ روزه یکی از مناطق آمریکا در اثر طوفان
00:46