عملکرد رافائل دا سیلوا، مدافع برزیلی استقلال
۰۸:۲۸