روحیه دادن به یک بیمار به سبک پزشک خوش صدای تبریزی
01:03