نظر کارآموز دوره مکانیکی خودرو - آموزشگاه فنی حرفه ای دارالفنون
۰۰:۴۵