تانک ام1 آبرامز؛ 40 ساله و یکی از قدرتمندترین وسایل نقلیه روی سیاره زمین!
۰۰:۵۵