خنثی سازی یک بمب ۱۱۵ کیلوگرمی متعلق به جنگ جهانی دوم در ایتالیا
۰۰:۴۵