آقای رئیس جمهور چرا به جای تأکید برسدسازی بر عملیات آبخیزداری تأکید نمی‌کنید
00:45