فیلم متلاشی شدن و فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو به دلیل فرسودگی
۰۱:۱۲