چگونه به طور غیرمستقیم شرایط اضطراری خود را به پلیس اعلام کنیم؟
01:06