آموزش شبیه سازی کند و سوز حرارتی برای مواد از بین رونده با نرم افزار comsol کامسول
24:31