سکانس فیلم سینمایی آذر ، فهمیدن پدر و مادر صابر از داستان ازدواج او
03:47