صالحی مجموعه ایزوتوپ های فردو بی نظیر در غرب آسیا است
01:05