تلویزیون نداشتیم که فیلم های دوره شاه رو ببینم
35:59