انتقاد مجری تلویزیون از موازی‌کاری نهادها و دستگاه های کشور
02:42