افزایش ارتفاع با سیستم تلسکوپاژ تاور کرین . کرج کمالشهر
۰۰:۲۰